Hledaný výraz "Tragelaphus strepsiceros"

Fotografie

Kudu velký (Tragelaphus strepsiceros)
Kudu velký (Tragelaphus strepsiceros)
Kudu velký (Tragelaphus strepsiceros)
Kudu velký (Tragelaphus strepsiceros)
Kudu velký (Tragelaphus strepsiceros)
Kudu velký (Tragelaphus strepsiceros)
Kudu velký (Tragelaphus strepsiceros zambesiensis)
Kudu velký - samice (Tragelaphus strepsiceros)